Day

July 28, 2020
“Seeing the Western media coverage…it’s all coming from a third person[perspective]…People speaking and writing ABOUT Syria but what about the ones that were actually living [there] when it was happening in Syria?” Watch the discussion of award-winning director and producer Naré Mkrtchyan with the co-founder of The Hakawati Project Sona Tatoyan about the Syrian crisis,...
Read More
In this episode of the Gallery Girl Podcast we are joined by Sona Tatoyan, a first generation Syrian-Armenian-American storyteller, actor, producer and founder of The Hakawati Project. The Hakawati Project is an initiative that works with communities on the front-lines of suffering and change, providing innovative human transformation through creative labs in film. Hakawati is the Arabic word...
Read More
ԵՐԵՒԱՆ.- Լոս Անջելոսում եւ Բերլինում հաստատուած «Հաքաուաթի» (պատմասան) շահոյթ չհետապնդող կազմակերպութիւնը Դեկտեմբեր 20ին յայտարարեց, որ համագործակցելու է «Սանտենս» հիմնարկին եւ Film Independent-ի հետ՝ սիրիական պատերազմից տուժածների համար ֆիլմի ստեղծագործական երկամսեայ համապարփակ աշխատարանին իրակամացման համար՝ The Hakawati Project («Հաքաուաթի նախագիծը») անունով: Հայաստանում հիւրընկալուող նախագիծը տաղանդի խրախուսման ու զարգացման հարթակ է տալու սիրիացիների, քրդերի, լիբանանցիների, յորդանանցիների, թուրքերի,...
Read More

About Us

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of